எம்மினத்தைக் காத்த எங்களின் தேசியத் தலைவனை எண்ணி !

Posted on

praba-62

கார்த்திகைக் குமரனாய்ப் பிறந்து கீர்த்திமிகுவீரனாய்வளர்ந்து நேர்த்தி மிக எம்மினத்தைக் காத்தஎங்களின் தேசியத் தலைவனை எண்ணி… இனியதமிழ் விருத்தவரியில் இப்பா.

:-ந.கிருஷ்ணசிங்கம்.

ஆயிரம்மாண்டுக்கு ஓர் முறை ஒர் தேசிய இனத்தின் மீட்சிக்காய் அந்தமில்லா அருந்தலைவர் ஒருவர் உதிப்பார் என்பார்.. அதுபோல்,வேயுயர்வீரமாநுட்பராய் எம்மிடைதோன்றிய எம் தேசியத்தலைவர் மேதகு. வே. பிரபாகரன் அவர்களை.

எம்தமிழ் இனத்தின் சிந்தைகளில் நிலைத்த அந்த வேந்தனை அவர்தம் பண்பினைப் போற்றி.. எழுதியவிருத்தப்பா!

கடமையோடு கண்ணியம் கட்டுப்பாடு என்ன வென்றுகாட்டிய
திடமனம் உடைய தலைவனாய்.. பகையஞ்சும் தகையில்லா
வீரனாய்.. வீற்றிருந்த எம் தேசியத்தலைவனின் ஒழுக்கத்தை
வழுவாத வாழ்வியற் கோட்பாட்டைநிரைப்படுத்திஉரைக்கின்..

மூடமதித்திரை மூடியிருந்ததை நாடி விலக்கிட நீடு முயன்றவன்..
கோடிதுயரிலும் கேடுமறுப்பதில் நீதிவகித்து மேவாழ்வின் நீள.. ஆளமளந்து, வாசல்திறந்தவன்.

ஆளமனத்துயர் ஆறியெழுந்திட வீரம்கொடுத்தவன். ஆற்றல் அளித்துமே..வேலிபோட்டவர் வேகம் முறிக்கவேவியூகம் தந்தவன். கேலியுரைத்தவர் நாவையடக்கிடக் கேள்விதொடுத்தவன். வாழும் விதிமுறைநாளும் உரைத்தவன்.

தாலியறுத்தவள் பாவியெனத்தகும் தாழ்வுபழித்தவன். இன்னல் மகளிரின் அண்ணண் எனனத்தகும் அன்புநிறைத்தவன் பண்பில் உயர்ந்தவன்,தாரமிழந்தவர் மீழமணந்துமேமகிழ்ந்துவழ்ந்திட மார்க்கம் ஈந்தவன்.

அவர் ஆழ மகிழ்ந்திட வாழ்வு கொடுத்தவன். வானம்வியப்புறப் பூமிவிழிப்புற நீதிப்போரிலே வீரம்படைத்தவன்! மானம் நிலைத்திடப் பகையை விரட்டியே மண்ணினை மீட்டவன். சூட்சியர் கூட்டத்தைசண்டியர் ஆட்டத்தைதோடிஒழித்தவன்!

முப்பெரும் தமிழுக்கும் தப்பரும் வளற்சியைத் தந்து சிறக்கவே ஒப்பிலாக் கல்விகலை வல்லாரை அழைத்துமே வாழ்த்தியோன்!
இனித்த முகத்தினன் குழந்தையர் தம்மையே தாய்போற்தூக்கி அணைத்தவன்.செஞ்சோலை.. மூதாளர் காப்பகம் நிறுவியே..தன்பிள்ளைகள்.. தாய் தந்தையர் போலவே ஓயாதுகாத்தவன். இப்படி ஓர் தலைவனு முண்டா என்றெவர் வியக்க வேநன்றே நாட்டையேயாண்டஅந்தக் கண்ணியனைஎண்ணியேபாடும்!

ஒழுக்கத்தை மக்கள் வாழ்வில் வழுவாது பேண வேகாவலரைப் பயிற்றிப் பண்போடு பழகிப்பேசியே பணியாற்றப் பணித்தவன்.
மனிதரில் மேலோர் கீழோரெனவேபடி நிலைவகுப்பவர்பேணும் சாதித்திமிரையேசட்டச்சுத்தியலால் உடைத்தேஅழித்தவன்.

கல்வியால் வாழ்விலுள்ள தாழ்வது நீங்குமென்றகல்வியை ஊட்டியூட்டி பல்துறைவல்லாரைபடைத்தவன்.பாலினம்பாராதுபடைத்துறையாரையும் அனைத்தையும் படியெனப் பாசமாய்ப் பணித்தவன் பட்டறைகள்நடத்தவைத்து.. படிப்பைபோதித்தான்.praba-birthday-62

கொடியபகைநிலைகள்குதறுண்டுசரியவேகடிதும் முயன்று..
வெடிக்கருவிகளைஉருவாக்கிநவீனநுட்பமிகுபோரியற்பலத்தைபெருக்கியஒப்பிலாவீரன் தகைமிகுதலைவன் தரணியில் இவனே!

முத்தமிழ் இலக்கியங்களை இலக்கணத்தை விலக்கி ஒதுக்காது முறையாக தமிழறிஞர் தம்பாற்கற்றே இளையவர் எழுச்சியோடு இனத்தோடு மொழிநாடு மூன்றன்பாலும் ஏற்றமிகுபற்று வைத்து ஏத்தரிய எம் தமிழ்த் தாயைஈழத்தில் உயர்த்தல் வேண்டும்! சினத்தோடு ஏழையரைத் தின்றுவாழும் தீதுடைமைமற்றும்.. தனியுடைமை நீக்குமாறும், மனத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு நாளும் மங்கையர்தம் மாபெரும் புரட்சி பூத்துவளரமிகவே உதவுமாறும்
தெளிவாக சமூக வாழ்வியலை தலைவன் சரியாகஉரைத்தான்!

இருலுறைக் காட்டிலும் பன்நெடுங்காலங்கள் கடியபாடுகள்பட்டு,
ஏந்திய கருவிகளே தமது உயிரெனக்கருதி உறக்கத்தைமறுத்து..

மாந்தியநோய்கள் மேனியை வருத்தபசிவதை வந்து பற்றி கொள்ள
வேதனைகள் துறந்து.. தலைவனும் அவனின் வீரத்தானையரும் குதித்தோடும் அருவிபோலவேகுறிக்கோளில் பதித்தநோக்கது குலையாது உழைத்ததாலே நிலையான நெடும்பாதுகாப்பை நாம் அன்று அடைந்து மனமகிழ்ந்து, எம்மண்ணில் இனிதே வாழ்ந்தோம்!

கடல்சூழ்ந்த இலங்கையின் வடக்குக்கிழக்கின் வளமீன்கரைகள்
எமக்கான நிலமாய் என்றென்றும் இருத்தல்வேண்டி மிகுதிறமான கடற்படையைக் கட்டியமைத்து.. கலங்களைஉருவாக்கிமேலும்
காவலை உயர்த்;தி.. மதியோடு நுண்ணறிவோடு அரன்செய்தான்.

சதியும் தந்திரமும் காட்டிக்கொடுப்பும் பதவியைக் கதிரையை
நீட்டியபோதும் நிராகரித்து,நோக்கத்தில் திடமோடுதலைவன்
மென்மேலும் ஊக்கமாய் மக்களைக் காத்தலேதன்பணியெனத்துணிந்துகூறி.. மண்விளங்கவிண்ணும்வசமாகஉலகம்வியக்க
சீறிடும்புயலாய் கெட்டசினத்தழல்சிந்தும் பேரினவாதத்தோடு இறுதிவரைபோராடியேசரியாதுநின்றுமேசமநிலைகண்டவன்..
நவசரித்திரநாயகன் நம்தலைவனைநன்கு இத்தரணியர் அறிவர்!

எம்தலைவா! உம்மையாம்பெறவேஎன்னதவம் செய்தோமோ!

:-ந.கிருஷ்ணசிங்கம்praba-birhday-wishes

Advertisements